↠ Pelletöfen ↠ 2023

Pelletofen “Miami”

 • Heizleistung 6 kW

Pelletofen “Creta”

 • Heizleistung 6 kW

Pelletofen “Moon II”

 • Heizleistung 7,5 kW

Pelletofen “Lyon”

 • Heizleistung 7,5 kW

Pelletofen “Monaco”

 • Heizleistung 7,5 kW

Pelletofen “Nature”

 • Heizleistung 8 kW

Pelletofen “Vigo III”

 • Heizleistung 9,5 kW

Pelletofen “Keops”

 • Heizleistung 9,5 kW

Pelletofen “Marsella”

 • Heizleistung 10 kW

Pelletofen “Praga”

 • Heizleistung 12 kW

Pelletofen “Praga”

 • Heizleistung 12 kW

Pelletofen “Cordoba”

 • Heizleistung 12 kW

Pelletofen “Cordoba”

 • Heizleistung 12 kW

Pelletofen “Eco I Insert”

 • Heizleistung 13,5 kW

Pelletofen “Atenas”

 • Heizleistung 14 kW

Scroll to Top
Scroll to Top